07 Ocak 2023 Cumartesi
Ana sayfa » Rus Sevgilisinden Çocuğu Olan Bakan
Rus Sevgilisinden Çocuğu Olan Bakan

Rus Sevgilisinden Çocuğu Olan Bakan

Sözcü Gazetesi’nden Zeynep Gürcanlı’nın “bir bakanın yabancı uyruklu sevgilisi 10 gün önce büyük bir gizlilik içinde Ankara’daki çok lüks bir hastanede doğum yaptı.” iddiası Ankara’yı karıştırdı.. O bakanın 7 Haziran seçimleri sonrası MHP’den olaylı bir şekilde AKP’ye geçen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş olduğu iddia edildi.

Sözcü Gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı iddiayı şöyle dile getirmişti;

-Ka­bi­ne­’ye be­bek mi gel­di? İs­tan­bul­lu­la­r’­a so­rar­sa­nız, “An­ka­ra sı­kı­cı­dı­r” der­ler; “Hep po­li­ti­ka, hep dün­ya me­se­le­le­ri ko­nu­şur­su­nuz. Ma­ga­zin yok, renk yok.” Ama An­ka­ra­’da, şa­şı­ra­cak­sı­nız, bu­gün­ler­de en çok ko­nu­şu­lan ne Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı, ne baş­kan­lık sis­te­mi. An­ka­ra­’da ku­lak­tan ku­la­ğa “ka­bi­ne­ye ye­ni bir be­be­ğin gel­di­ği­” ko­nu­şu­lu­yor. Ün­lü de­de­si­nin is­mi­nin ve­ril­di­ği söy­le­nen er­kek be­bek, An­ka­ra­’nın açı­la­lı çok ol­ma­yan, en bü­yük ve ün­lü özel has­ta­ne­le­rin­den bi­rin­de, ba­sın duy­ma­sın di­ye alı­nan çok cid­di ted­bir­ler ara­sın­da yak­la­şık 10 gün ön­ce doğ­du. Söy­len­ti­ler il­ginç… Be­be­ğin an­ne­si­nin ya­ban­cı uy­ruk­lu ol­du­ğu… Has­ta­ne­ye gi­rer­ken ta­nın­ma­sın di­ye ba­şı­nı ör­tüp öy­le gir­di­ği… Has­ta­ne­nin bir ka­tı­nın ta­ma­men bu do­ğum için bo­şal­tıl­dı­ğı, böy­le­ce dı­şa­rı­ya bil­gi ya da fo­toğ­raf sız­ma­sı­nın en­gel­len­di­ği ko­nu­şu­lup du­ru­yor. Bir be­be­ğin do­ğu­mu se­vin­di­ri­ci­dir. Bü­rok­rat da ol­sa, ba­kan da ol­sa; Baş­ba­kan da ol­sa, yar­dım­cı­sı da ol­sa… Her­kes se­vi­nir bir be­be­ci­ğin dün­ya­ya gel­me­si­ne. Pe­ki, bir be­be­ğin doğ­ma­sı gi­bi müj­de­li ha­ber ne­den pay­la­şıl­maz ki? Her­hal­de var­dır bir ne­de­ni….

467618

O bakanın Tuğrul Türkeş olduğu iddia ediliyor.

Cumhuriyet’in haberine göre Ankara kulislerinde o bakanın Tuğrul Türkeş olduğu konuşuluyor. O dedikodulara göre çocuğa  babası Alparslan Türkeş’in adını verdi.

Tuğrul Türkeş 20 yıllık eşi Kadriye Serpil Türkeş’ten de olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Temmuz 2008’de İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Kadriye Serpil Türkeş için mahkemenin, “Nafakaya gerek yok” kararını Yargıtay bozmuştu. Bu kararda tanıkların “Türkeş konuta başka kadın getirdi” ifadeleri de etkili olmuştu. Olaylı boşanma davası uzun süre gündemde kalmıştı.