07 Ocak 2023 Cumartesi
Ana sayfa » Al Takke Ver Külah, 760 Bin Liralık İhale Yandaşa
Al Takke Ver Külah, 760 Bin Liralık İhale Yandaşa

Al Takke Ver Külah, 760 Bin Liralık İhale Yandaşa

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ndeki bir servet ödeyerek ihaleyle yaptırdığı logo skandalı giderek daha tartışmalı hale geliyor. Odatv’de yayınlanan habere göre  logo ihalesi “doğal afetler karşısında yapılması gereken ihale” türüyle gerçekleştirildi. İhaleyi alan şirkete daha önce de Kültür ve Turizm Bakanlığı 50 milyon liralık ihale vermiş.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından I Maen it Creative Şirketi’ne 760 bin liraya yaptırılan LOGO ihalesinin doğal afetler karşısında yapılması gereken ihale türüyle yapıldığı ortaya çıktı.

Elektronik Kamu Alım Platformu (EKAP)’ta yer alan bilgiye göre; ihale kayıt no: 2015/123513 olarak geçiyor. Bu kayıt no; Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan’ın, “Bilgi Edinme Kanunu” dayanarak yönelttiği yazılı soruya verilen yanıtta geçen bilgiyle aynı…

2

Doğal Afet Kapsamında Logo İhalesi

Kamu İhale Kanunu’nun 21-B Maddesine göre: Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngürülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması ( İki şartın birlikte gerçekleşmesi gerek)..

İşte Logo İhalesinin kapsamına alındığı ani ve beklenmeyen olaylar;

Aynı kanunda “ Ani ve beklenmeyen olaylar” şöyle sıralanmış:

-Deprem,

-Heyelan,

-Toprak kayması,

-Yangın,

-Sel baskını,

-Göçük tehlikesi

Aynı Şirkete Daha Önce 50 Milyon Liralık İhale Verilmiş

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’ün 13 Kasım 2013’te kaleme aldığı köşe yazısında 810 bin liralık Logo ihalesini alan Los Angeles merkezli I Maen it Creative Şirketi’nin sahibi olduğu iddia edilen tasarımcı Emrah Yücel’e Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da 50 milyon liralık ihale verildiğini yazdığı ortaya çıktı.

İşte Saygı Öztürk’ün o yazısından ilgili bölüm;

-Em­rah Yü­cel… Bu is­mi bir ta­ra­fa ya­zın. Önü­müz­de­ki dö­nem­de çok tar­tı­şı­la­cak bir isim… Çün­kü 50 mil­yon do­lar­lık bir iha­le­yi ses­siz-se­da­sız bir bi­çim­de al­dı. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­’nın 2014 yı­lı içe­ri­sin­de yurt dı­şın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek rek­lam fa­ali­yet­le­ri için açı­lan iha­le­ye Yü­cel dı­şın­da baş­ka bir ajans ka­tıl­ma­dı ya da alın­ma­dı. Ha­liy­le o da tek ba­şı­na ka­tıl­dı­ğı iha­le­yi ka­zan­mış ol­du.
İl­ginç olan bir du­rum iha­le­nin ne­re­de ya­pıl­dı­ğı­dır. İha­le, Al­man­ya­’nın baş­ken­ti Ber­li­n’­de ger­çek­leş­ti­ril­di. Ta­bi­i iha­le yurt dı­şın­da ya­pı­lın­ca, iha­le­yi ka­za­na­nın da çok uzak­ta ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Evet, iha­le­yi ka­za­nan Em­rah Yü­cel de, uzak­lar­da, Ame­ri­ka­’da otu­ru­yor. Tür­ki­ye­’yi önü­müz­de­ki yıl Av­ru­pa­’da, As­ya­’da, Or­tado­ğu­’da, Uzakdo­ğu­’da kı­sa­ca tüm dün­ya­da ta­nı­ta­cak.

Em­rah Yü­cel, Tür­ki­ye­’de pek ta­nın­mı­yor. Ama Son­ra­dan “ta­nıt­ma­cı­” olan Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­’nın es­ki baş­mü­fet­tiş­le­ri olan ve şim­di “i­ha­le ko­mis­yo­nu­”n­da gö­rev ya­pan­lar ta­nı­yor­lar­dır. Çün­kü, mü­fet­tiş­ler araş­tı­rır, so­ruş­tu­rur ve ka­rar­la­rı­nı da ona gö­re ve­rir. İha­le ko­mis­yo­nu baş­ka­nı da es­ki bir baş­mü­fet­tiş olan müs­te­şar olun­ca, 50 mil­yon do­lar­lık iha­le­ye tek ba­şı­na ka­tı­lan Em­rah Yü­ce­l’­i de iyi­ce araş­tırt­ma­mış ola­maz­lar.

Emrah Yücel’in Holl­ywo­od film­le­ri­ne afiş yap­tığı yalan mı?

Em­rah Yü­ce­l’­in, Los An­ge­le­s’­ta gra­fik atöl­ye­si bu­lu­nu­yor. Film afiş­le­ri de ya­pı­yor. Ama afiş­le­ri­ni be­ğen­me­yen Mus­ta­fa Al­tı­ok­lar gi­bi si­ne­ma­cı­lar da var. Oray Eğin de, “O, ‘Holl­ywo­od film­le­ri­ne afiş yap­tı­m’ di­yor ya; hep­si de­ne­me afi­şi. Hiç­bi­ri fi­nal afi­şi de­ğil, res­men kul­la­nıl­ma­mı­ş” di­ye yaz­dı.

760 Bin Liralık İhale Meclise Taşınıyor

Bu gelişmeler ışığında konunun, bir Gaziantep Milletvekili tarafından  Meclise taşınacağı ve “meclise araştırma önergesi” vereceği belirtiliyor.